algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Specters Coffee

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Bedenktijd

Artikel 8 – Verplichtingen van Specters Coffee bij herroeping

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Artikel 15 – Persoonsgegevens

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij consument of bedrijf of bedrijf producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door Specters Coffee worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Specters Coffee;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen consument of bedrijf gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt uit hoofde van handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

5. Dag: kalenderdag;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat consument of bedrijf of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van consument of bedrijf om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Specters Coffee en consument of bedrijf wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Modelformulier voor herroeping: van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als consument of bedrijf ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

12. Colportage: Verkoop buiten de verkoopruimte, hieronder vallen o.a. deur-aan-deurverkoop en straatverkoop.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Specters Coffee V.O.F

Wycker heidenstraat 2B01

6221EP, Maastricht;

KvK-nummer: 75830388

Btw-identificatienummer: NL860411904B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Specters Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling tussen Specters Coffee en consument of bedrijf.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan consument of bedrijf beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Specters Coffee voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Specters Coffee zijn in te zien en dat zij op verzoek van consument of bedrijf zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument of bedrijf ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door consument of bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van consument of bedrijf langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan consument of bedrijf zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is, tenzij anders uitdrukkelijk is bepaald.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden voor het overige van toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument of bedrijf mogelijk te maken. Als Specters Coffee gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Specters Coffee niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor consument of bedrijf duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument of bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien consument of bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Specters Coffee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Ingeval er sprake is van aanvaarding bij colportage, blijft niettemin sprake van een aanvaarding langs elektronische weg.

3. Specters Coffee zal uiterlijk bij levering van het product aan consument of bedrijf de volgende informatie op zodanige wijze dat deze door consument of bedrijf op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het e-mailadres van Specters Coffee waar consument of bedrijf met klachten terecht kan;

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument of bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

 

c. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d. Indien consument of bedrijf een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Consument of bedrijf kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Specters Coffee mag consument of bedrijf vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat consument of bedrijf, of een vooraf door consument of bedrijf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode gaat de bedenktijd in op de dag waarop consument of bedrijf het eerste product heeft ontvangen.

3. Als consument of bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Specters Coffee.

4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt consument of bedrijf het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Specters Coffee. Consument of bedrijf heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

5. Consument of bedrijf zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Specters Coffee verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument of bedrijf.

7. Consument of bedrijf draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 

 

Artikel 7 – Bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal consument of bedrijf zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat consument of bedrijf het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Consument of bedrijf is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

Artikel 8 – Verplichtingen van Specters Coffee bij herroeping

1. Als Specters Coffee de melding van herroeping door consument of bedrijf op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Specters Coffee vergoedt alle betalingen van consument of bedrijf, inclusief eventuele leveringskosten door Specters Coffee in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop consument of bedrijf hem de herroeping meldt. Tenzij Specters Coffee aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot consument of bedrijf aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Specters Coffee gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat consument of bedrijf heeft gebruikt, tenzij consument of bedrijf instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor consument of bedrijf.

4. Als consument of bedrijf heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Specters Coffee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Specters Coffee dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. consument of bedrijf de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief btw. De bestelling wordt onverzekerd verzonden.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Specters Coffee staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Specters Coffee, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die consument of bedrijf op grond van de overeenkomst tegenover Specters Coffee kan doen gelden.

 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Specters Coffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat consument of bedrijf aan Specters Coffee kenbaar heeft gemaakt.

3. Specters Coffee levert overal in Nederland, tenzij de derde partij waarmee Specters Coffee samenwerkt dit onmogelijk acht.

4. Bezorging vindt plaats op de dagen dat de derde partij, waarmee Specters Coffee samenwerkt, aangeeft te kunnen bezorgen.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Specters Coffee geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument of bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument of bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Specters Coffee het bedrag dat consument of bedrijf betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Specters Coffee tot het moment van bezorging aan consument of bedrijf of een vooraf aangewezen en aan Specters Coffee bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. Consument of bedrijf kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Consument of bedrijf kan de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Specters Coffee voor zichzelf heeft bedongen.

 

Artikel 13 – Betaling

1. Betaling vindt plaats op basis van vooruitbetaling van het product. In geval van een duurtransactie geeft consument of bedrijf, met het uitvoeren van de eerste betaling op de website, uitdrukkelijke toestemming toekomstige betalingen te innen van het door consument of bedrijf opgegeven IBAN op basis van automatische incasso.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan consument of bedrijf geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Consument of bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Specters Coffee te melden.

4. Indien consument of bedrijf niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet of het bedrag niet of niet tijdig kan worden afgeschreven middels automatische incasso, is deze, nadat hij door (gemachtigde van) Specters Coffee is gewezen op de te late betaling en Specters Coffee consument of bedrijf een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Specters Coffee gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Specters Coffee kan ten voordele van consument of bedrijf afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

1. Specters Coffee behoudt zich rechten en bevoegdheden voor die Specters Coffee toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.

2. Het intellectueel eigendom op alle door Specters Coffee verkochte en/of geproduceerde zaken, verpakkingen, schetsen, tekeningen, logo’s, branding en bestanden berust bij Specters Coffee. Deze zaken mogen niet door consument of bedrijf worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, indien dit geen promotionele doeleinden van Specters Coffee nastreeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Specters Coffee, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Ingeval consument, bedrijf of derden handelen in strijd met deze bepaling, verbeuren zij een boete van 15.000 euro onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor het bedrag aan schade dat hoger is dan het bedrag van de boete. Tot de schade wordt mede begrepen de juridische kosten tot verhaal van deze schade.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

1. Specters Coffee zal door consument of bedrijf verstrekte NAW-gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat consument of bedrijf de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Specters Coffee.

2. Bij Specters Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Specters Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer consument of bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Consument of bedrijf dient Specters Coffee in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Overmacht

1. Specters Coffee is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij consument of bedrijf, als gevolg van niet of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door Specters Coffee wegens overmacht.

 

Artikel 18 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Specters Coffee en consument of bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden is het gerecht bevoegd, waar Specters Coffee gevestigd is.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van consument of bedrijf zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door consument of bedrijf op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]